Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
 
 
Artikel 1: Definities
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Coins4all.nl;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Coins4all.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Coins4all.nl: de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Coins4all.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 
Artikel 2: Identiteit van Coins4all.nl
 
Naam onderneming: V.o.f. Coins4all.nl
Telefoonnummer: 06-18871541
Openingstijden: van 09:00 tot 17:00 op maandag, woensdag en vrijdag, van 09:00 tot 16:00 op dinsdag en donderdag en in het weekend alleen op afspraak.
E-mailadres: info@coins4all.nl of administratie@coins4all.nl
Bankrekeningnummer: NL13RABO0148548725
KvK-nummer: 58130306
Btw-identificatienummer: NL.8528.87.747.B.01
 
Artikel 3: Toepasselijkheid
 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Coins4all.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Coins4all.nl en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Coins4all.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 
Artikel 4: Het aanbod
 
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Coins4all.nl maakt gebruik van afbeeldingen. Deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Uitzondering op deze regel zijn afbeeldingen die het algemene nut dienen op de website. Alle offertes, aanbiedingen of prijsopgaven van Verkoper, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Coins4all.nl niet. 
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Coins4all.nl de prijs garandeert; en
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
 
Artikel 5: De overeenkomst
 
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Coins4all.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Coins4all.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Coins4all.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Coins4all.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Coins4all.nl kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Coins4all.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd, gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Coins4all.nl zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van Coins4all.nl waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4, lid 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Coins4all.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
 
Artikel 6: Herroepingsrecht
 
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst met opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Coins4all.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Coins4all.nl retourneren, conform de door Coins4all.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
Artikel 7: Kosten in geval van herroeping
 
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. De wijze van terugzending dient minstens gelijkwaardig te zijn aan de toezending.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Coins4all.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht
 
 1. Coins4all.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Coins4all.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten, niet voor prijzen:
 • die door Coins4all.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Coins4all.nl geen invloed heeft.
 
Artikel 9: De prijs
 
 1. De prijs van aangeboden producten kan worden gewijzigd;
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 
Artikel 10: Levering en uitvoering
 
 1. Coins4all.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Coins4all.nl kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Coins4all.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren (mits het artikel op voorraad is, anders 14 dagen)  tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. De door Coins4all eventueel reeds gemaakte kosten zullen in rekening worden gebracht bij de cliënt.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Coins4all.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Coins4all.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Coins4all.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 11: Betaling
 
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Coins4all.nl te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Coins4all.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
Artikel 12: Klachtenregeling
 
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de gestelde tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Coins4all.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Coins4all.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Coins4all.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
Artikel 13: Geschillen
 
 1. Op overeenkomsten tussen Coins4all.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en Coins4all.nl over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Coins4all.nl te leveren of geleverde producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Coins4all.nl worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen normale tijd aan Coins4all.nl heeft voorgelegd. 
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Coins4all.nl aan deze keuze gebonden. Wanneer Coins4all.nl dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Coins4all.nl schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk en aangetekend verzonden dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Coins4all.nl de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Coins4all.nl gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Coins4all.nl surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie. 
 
Artikel 14: Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 

 

Leveringsvoorwaarden


Weergave producten

Coins4all.nl probeert u te allen tijde een zo goed en realistisch mogelijke weergave te geven van producten. Om dit te bewerkstelligen maakt Coins4all.nl gebruik van visuals, foto’s en scans. Het kan hierdoor voorkomen dat op de achtergrond schaduw zichtbaar is. Mocht de foto niet duidelijk genoeg zijn dan kunt u altijd om een nieuwe foto verzoeken.

Coins4all.nl zal nooit een foto van een product bewerken teneinde een mooiere weergave van de werkelijkheid te bewerkstelligen.
In deze is het motto van Coins4all.nl: What you see is what you get! Of Wat u ziet is wat u krijgt!

Plaatsen van bestelling

Stap 1: Kies het product uit
Stap 2: Voeg het product toe aan uw winkelwagen;
Stap 3: Voer uw persoonlijke gegevens in;
Stap 4: Ga akkoord met de Algemene Voorwaarden;
Stap 5: Ontvang een e-mail met bestel- en betaalgegevens;
Stap 6: Na volledige betaling wordt het product binnen 7 dagen toegezonden.

Verzendkosten

Binnen Nederland

De verzendkosten worden bepaald aan de hand van de waarde van een bestelling naar een adres binnen Nederland. Deze zijn als volgt samengesteld:
Van € 0,00 tot € 10,00: € 1,50
Van € 10,00 tot € 25,00: € 1,85
Van € 25,00 tot € 40,00: € 2,35
Van € 40,00 tot € 75,00: € 4,25
Van € 75,00 tot € 99,99: € 5,00

Vanaf € 100,00 is de verzending gratis.

Buiten Nederland maar binnen de EU

De verzendkosten worden bepaald aan de hand van de waarde van een bestelling naar een adres binnen Nederland. Deze zijn als volgt samengesteld:
Van € 0,00 tot € 10,00: € 3,25
Van € 10,00 tot € 25,00: € 4,45
Van € 25,00 tot € 40,00: € 5,65
Van € 40,00 tot € 75,00: € 9,95
Van € 75,00 tot € 99,99: € 15,00

Boven de € 100,00 is de verzending gratis.

Wijze van verzending
 
Hoogte van bestelling Type verzending Bijzonderheden
< € 50,00  briefpost * -
€ 50,00 - € 100,00 aangetekend pakket Coins4all.nl neemt extra kosten voor haar rekening
> 100,00   Geen verzendkosten
* Uiteraard kunt u altijd kiezen voor aangetekende pakket verzending. Stuur in dat geval een e-mail naar administratie@coins4all.nl. De verzending en factuur worden dan voor u aangepast. De meerkosten voor verzekerde verzending komen in dat geval wél voor rekening van de consument. 

Wijze van verzending

Coins4all.nl besteedt veel zorg aan de verzending. Bestellingen worden altijd goed verpakt en verzonden in discrete luchtkussenenvelop. 

Retourbeleid

U mag een product te allen tijde retourneren. Voor retournering wordt verwezen naar artikel 6, 7 & 8 van de algemene voorwaarden.

AVG Coins4all

Wie zijn wij?

Coins4all is een V.o.f. die zich bezighoudt met de in- en verkoop van Numismatische producten.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u deze invult op de website bij het bestellen van producten of het invullen van een abonnements- of contactformulier.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Coins4all is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
• contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
• Wanneer u dit heeft opgegeven ingevuld uw BTW-nummer
• Indien van toepassing: uw bedrijfsnaam
• Betalingsgeschiedenis

Waar slaan wij uw gegevens op?

De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Uw gegevens inzien

Wij beschikken alleen over de gegevens die u zelf online heeft ingevuld op onze site.
De gegevens voor de nieuwsbrief bevatten hooguit uw emailadres.
Wijzigingen kunt u tevens doorgeven via info@coins4all.nl.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden alleen gedeeld met partijen waarmee wij samenwerken voor het verwerken van mailings en facturatie. website.

Wij zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden voor marketingdoeleinden.

Recht op toegang:

U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met info@coins4all.nl. Wij zullen u deze persoonsgegevens via de e-mail verschaffen.

Recht op correctie:
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.
Als u een account heeft bij coins4all, kunt u uw persoonsgegevens aanpassen op uw accountpagina.

Recht op verwijdering:

U heeft het recht om op elk moment de door Coins4all verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.  

Het recht om af te melden voor de nieuwsbrief:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Indien u niet langer de nieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u zich in elke nieuwsbrief onderaan afmelden.

Updates van onze privacyverklaring:

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens omdat u informatie wenst te ontvangen van Coins4all. We gebruiken uw persoonsgegevens om de facturatie voor onze geleverde goederen te beheren.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Binnen Coins4all is er een functionaris, mevrouw Anita Klaassens, die zich bezig houdt met de bescherming van uw gegevens.
Uw gegevens kunnen worden gedeeld met partijen waarmee wij samenwerken voor het verwerken van mailings en facturatie.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant bent. Wij doen onze uiterste best om onze database up-to-date te houden en niet actieve klanten te verwijderen uit de database. Mocht u dit willen verifiëren en er zeker van willen zijn dat uw gegevens bij ons verwijderd zijn, dan kunt u dit opvragen via info@coins4all.nl. U heeft dan het recht om de gegevens te laten verwijderen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken wordt opgeroepen. Als u onze diensten gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het gebruik van deze cookies.

Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken permanente cookies om uw gewenste startpagina op te slaan en om uw details op te slaan indien u "Onthouden" selecteert bij het inloggen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Coins4all bewaart niet uw persoonsgegevens. U kunt cookies eenvoudig via uw browser van uw computer of mobiele toestel verwijderen. Voor instructies over het hanteren en verwijderen van cookies, kijk onder "Help" in uw browser. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen of om een bericht te ontvangen als er een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele telefoon wordt verzonden. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het zijn dat u geen toegang meer krijgt tot bepaalde inhoud op de site.

Wijzigingen

Coins4all behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. De meest actuele privacy statement is te vinden op www.coins4all.nl
Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Coins4all een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of via een aparte mailing.

Opmaakdatum: 01 Februari 2019
Versie: 5.1 (Openingstijden en verzendkosten)